ISEKI TJV983B

ISEKI TJV983B

   サイドガラスにスモークを貼り、車内空間を快適にしています。    

 オーバーへダー変更 ホイルを赤に塗装 GPS自動操舵

   TJV983B + 小橋 アースロータリーFTV240